ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
1 1035430054 บ้านเชือกน้อย หมู่ที่ 8 บ้านเชือกน้อย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร - ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร 39 ขนาดเล็ก
2 1035430055 บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 7 ULL - ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร 21 ขนาดเล็ก
3 1035430056 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ หมู่ที่ 5 บ้านขั้นไดใหญ่ - ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร 47 ขนาดเล็ก
4 1035430058 บ้านคำฮี หมู่ที่ 3 บ้านคำฮี - ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร 58 ขนาดเล็ก
5 1035430061 บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) หมู่ที่ 6 - - ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร 13 ขนาดเล็ก
6 1035430003 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) หมู่ที่ 2 บ้านสะแนน แจ้งสนิท ขุมเงิน เมืองยโสธร 149 ขนาดกลาง
7 1035430004 บ้านขุมเงิน หมู่ที่ 7 - - ขุมเงิน เมืองยโสธร 133 ขนาดกลาง
8 1035430005 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 - - ขุมเงิน เมืองยโสธร 11 ขนาดเล็ก
9 1035430008 บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 - - ขุมเงิน เมืองยโสธร 26 ขนาดเล็ก
10 1035430009 บ้านกุดกง หมู่ที่ 4 - - เขื่องคำ เมืองยโสธร 26 ขนาดเล็ก
11 1035430006 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง หมู่ที่ 7 - - เขื่องคำ เมืองยโสธร 83 ขนาดเล็ก
12 1035430001 บ้านเขื่องคำ หมู่ที่ 5 บ้านเขื่องคำ - เขื่องคำ เมืองยโสธร 184 ขนาดกลาง
13 1035430002 บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง หมู่ที่ 13 - - เขื่องคำ เมืองยโสธร 62 ขนาดเล็ก
14 1035430071 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง หมู่ที่ 2 - - ค้อเหนือ เมืองยโสธร 158 ขนาดกลาง
15 1035430072 บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลอย - ค้อเหนือ เมืองยโสธร 117 ขนาดเล็ก
16 1035430073 บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านคำน้ำสร้าง - ค้อเหนือ เมืองยโสธร 105 ขนาดเล็ก
17 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง หมู่ที่ - - ค้อเหนือ เมืองยโสธร 0 ขนาดเล็ก
18 1035430075 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 บ้านท่าเยี่ยม - ค้อเหนือ เมืองยโสธร 25 ขนาดเล็ก
19 1035430076 บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 12 - - ค้อเหนือ เมืองยโสธร 16 ขนาดเล็ก
20 1035430048 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านผือ - ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร 60 ขนาดเล็ก
21 1035430049 บ้านสามเพียแสนจำปา หมู่ที่ 9 บ้านสามเพีย - ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร 62 ขนาดเล็ก
22 1035430053 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) หมู่ที่ 4 บ้านพลับ - ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร 61 ขนาดเล็ก
23 1035430047 บ้านดู่ทุ่งคำบอน หมู่ที่ 2 0 แจ้งสนิท ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร 145 ขนาดกลาง
24 1035430046 บ้านเชือก หมู่ที่ 5 - - เดิด เมืองยโสธร 95 ขนาดเล็ก
25 1035430059 บ้านนาคำ (นาคำวิทยาคาร) หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ - เดิด เมืองยโสธร 50 ขนาดเล็ก
26 1035430060 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) หมู่ที่ 17 บ้านคำแดง - เดิด เมืองยโสธร 57 ขนาดเล็ก
27 1035430042 บ้านเดิด หมู่ที่ 1 หมู่ 1บ้านเดิด ตำบลเดิด - เดิด เมืองยโสธร 109 ขนาดเล็ก
28 1035430043 บ้านบาก หมู่ที่ 4 บ้านบาก - เดิด เมืองยโสธร 61 ขนาดเล็ก
29 1035430044 บ้านน้ำโผ่ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำโผ่ แจ้งสนิท เดิด เมืองยโสธร 29 ขนาดเล็ก
30 1035430045 บ้านใหม่ชุมพร หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ชุมพร ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร แจ้งสนิท เดิด เมืองยโสธร 0 ขนาดเล็ก
31 1035430062 บ้านตาดทอง หมู่ที่ 12 - แจ้งสนิท ตาดทอง เมืองยโสธร 171 ขนาดกลาง
32 1035430067 บ้านดอนมะยาง กม.3 หมู่ที่ 3 0 - ตาดทอง เมืองยโสธร 57 ขนาดเล็ก
33 1035430069 อนุบาลยโสธร หมู่ที่ 12 010 แจ้งสนิท เขื่องคำ เมืองยโสธร 1659 ขนาดใหญ่
34 1035430026 บ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ วารีราชเดช ทุ่งแต้ เมืองยโสธร 162 ขนาดกลาง
35 1035430027 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านคำเม็ก ทุ่งแต้-คำฮี ทุ่งแต้ เมืองยโสธร 107 ขนาดเล็ก
36 1035430029 บ้านคำน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 7 - - ทุ่งแต้ เมืองยโสธร 30 ขนาดเล็ก
37 1035430057 บ้านหนองเป้า หมู่ที่ 4 - - ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร 103 ขนาดเล็ก
38 1035430010 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้ตาย วารีราชเดช ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร 71 ขนาดเล็ก
39 1035430011 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) หมู่ที่ 1 - - ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร 125 ขนาดกลาง
40 1035430028 บ้านนาดีดอนจาน หมู่ที่ 10 - 0 นาสะไมย์ เมืองยโสธร 73 ขนาดเล็ก
41 1035430030 บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่ 13 226 - นาสะไมย์ เมืองยโสธร 181 ขนาดกลาง
42 1035430031 บ้านผือฮีนาลานาจาน หมู่ที่ 6 - - นาสะไมย์ เมืองยโสธร 47 ขนาดเล็ก
43 1035430032 บ้านชาดศาลา หมู่ที่ 7 - - นาสะไมย์ เมืองยโสธร 69 ขนาดเล็ก
44 1035430017 บ้านสมสะอาดหนองแวง หมู่ที่ 8 บ้านสมสะอาด - น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร 0 ขนาดเล็ก
45 1035430015 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านกุดจอก - น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร 47 ขนาดเล็ก
46 1035430012 บ้านตับเต่า หมู่ที่ 11 โรงเรียนบ้านตับเต่า วารีราชเดช น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร 80 ขนาดเล็ก
47 1035430013 บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 - เจ้าเสด็จ น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร 128 ขนาดกลาง
48 1035430014 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย หมู่ที่ 14 บ้านห้องข่า - น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร 56 ขนาดเล็ก
49 1035430050 บ้านสำราญ หมู่ที่ 1 - แจ้งสนิท สำราญ เมืองยโสธร 92 ขนาดเล็ก
50 1035430051 เมืองยโสธร หมู่ที่ 11 - ถนนแจ้งสนิท สำราญ เมืองยโสธร 137 ขนาดกลาง
51 1035430052 บ้านสว่างเชียงหวาง หมู่ที่ 7 - - สำราญ เมืองยโสธร 84 ขนาดเล็ก
52 1035430034 บ้านกุดระหวี่ หมู่ที่ 8 บ้านกุดระหวี่ - สิงห์ เมืองยโสธร 42 ขนาดเล็ก
53 1035430037 บ้านสิงห์ หมู่ที่ 1 1 - สิงห์ เมืองยโสธร 92 ขนาดเล็ก
54 1035430038 บ้านหนองขอนโพนสิม หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร ��?? สิงห์ เมืองยโสธร 57 ขนาดเล็ก
55 1035430039 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม หมู่ที่ 4 บ้านหนองไร่ - สิงห์ เมืองยโสธร 0 ขนาดเล็ก
56 1035430040 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 - - สิงห์ เมืองยโสธร 37 ขนาดเล็ก
57 1035430063 ชุมชนบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 หมู่7 อรุณประเสริฐ หนองคู เมืองยโสธร 261 ขนาดกลาง
58 1035430064 บ้านดงบัง หมู่ที่ 3 - - หนองคู เมืองยโสธร 110 ขนาดเล็ก
59 1035430019 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม หมู่ที่ 5 317 - หนองเป็ด เมืองยโสธร 183 ขนาดกลาง
60 1035430022 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 3 หมู่ที่3 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร - หนองเป็ด เมืองยโสธร 9 ขนาดเล็ก
61 1035430023 บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 1 บ้านโต่งโต้น - หนองเป็ด เมืองยโสธร 34 ขนาดเล็ก
62 1035430041 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด หมู่ที่ 5 - เจ้าเสด็จ หนองเรือ เมืองยโสธร 60 ขนาดเล็ก
63 1035430036 บ้านดอนกลองหนองไฮ หมู่ที่ 7 - - หนองเรือ เมืองยโสธร 53 ขนาดเล็ก
64 1035430033 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ - หนองเรือ เมืองยโสธร 76 ขนาดเล็ก
65 1035430024 บ้านหนองทองหลางโนนกุง หมู่ที่ 3 บ้านหนองทองหลาง - หนองหิน เมืองยโสธร 82 ขนาดเล็ก
66 1035430025 บ้านหนองบกโนนสวาท หมู่ที่ 2 - - หนองหิน เมืองยโสธร 33 ขนาดเล็ก
67 1035430018 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 1 -บ้านหนองหิน - หนองหิน เมืองยโสธร 38 ขนาดเล็ก
68 1035430020 บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 4 - หนองเป็ด เมืองยโสธร 86 ขนาดเล็ก
69 1035430021 บ้านหนองหงอก หมู่ที่ 9 - - หนองหิน เมืองยโสธร 53 ขนาดเล็ก
70 1035430152 บ้านกุดกุง หมู่ที่ 6 บ้านกุดกุง - กุดกุง คำเขื่อนแก้ว 124 ขนาดกลาง
71 1035430153 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง - กุดกุง คำเขื่อนแก้ว 46 ขนาดเล็ก
72 1035430154 บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4 บ้านเหล่ามะเขียว - กุดกุง คำเขื่อนแก้ว 43 ขนาดเล็ก
73 1035430155 บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 หมู่ 5 - กุดกุง คำเขื่อนแก้ว 69 ขนาดเล็ก
74 1035430156 บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านนาโพธิ์ - กุดกุง คำเขื่อนแก้ว 39 ขนาดเล็ก
75 1035430157 ชุมชนกู่จาน หมู่ที่ 3 หมู่ 3 บ้านสมบูรณ์พัฒนา ต.กู่จาน จ.ยโสธร - กู่จาน คำเขื่อนแก้ว 155 ขนาดกลาง
76 1035430158 บ้านนาเวียงคำศิริ หมู่ที่ 6 - - กู่จาน คำเขื่อนแก้ว 110 ขนาดเล็ก
77 1035430162 บ้านหนองเสียวชัยมงคล หมู่ที่ 12 หมู 12 บ้านชัยมงคล ตำบลกู่จาน - กู่จาน คำเขื่อนแก้ว 57 ขนาดเล็ก
78 1035430179 ประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ 7 - แจ้งสนิท แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว 49 ขนาดเล็ก
79 1035430180 บ้านแคนน้อยหนองเลิง หมู่ที่ 2 - - แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว 210 ขนาดกลาง
80 1035430197 บ้านกลางนา หมู่ที่ 3 บ้านกลางนา - ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว 29 ขนาดเล็ก
81 1035430195 บ้านนาถ่ม หมู่ที่ 2 - - ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว 61 ขนาดเล็ก
82 1035430196 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน หมู่ที่ 7 บ้านบกน้อย แจ้งสนิท ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว 82 ขนาดเล็ก
83 1035430193 ชุมชนดงแคนใหญ่ หมู่ที่ 1 130 ถนนแจ้งสนิท ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว 194 ขนาดกลาง
84 1035430194 บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 6 139 - ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว 69 ขนาดเล็ก
85 1035430182 บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 5 ม.5 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว 163 ขนาดกลาง
86 1035430184 บ้านคำแหลม หมู่ที่ 4 0 - ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว 13 ขนาดเล็ก
87 1035430185 บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ 7 บ้านแหล่งหนู - ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว 56 ขนาดเล็ก
88 1035430168 บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน - ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว 156 ขนาดกลาง
89 1035430169 โซงเหล่าโป่วิทยา หมู่ที่ 1 บ้านโซง - ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว 141 ขนาดกลาง
90 1035430163 บ้านมะพริกดู่โพนสิม หมู่ที่ 9 - - ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว 219 ขนาดกลาง
91 1035430187 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก หมู่ที่ 1 เลขที่ 140 บ้านนาแก - นาแก คำเขื่อนแก้ว 68 ขนาดเล็ก
92 1035430188 บ้านนาหลู่เหล่าตอง หมู่ที่ 3 195 - นาแก คำเขื่อนแก้ว 80 ขนาดเล็ก
93 1035430189 บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 บ้านหนองเทา - นาแก คำเขื่อนแก้ว 26 ขนาดเล็ก
94 1035430190 บ้านปลาอีด หมู่ที่ 2 140 - นาแก คำเขื่อนแก้ว 58 ขนาดเล็ก
95 1035430191 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 บ้านหัวขัว - นาคำ คำเขื่อนแก้ว 51 ขนาดเล็ก
96 1035430198 บ้านนาห่อม หมู่ที่ 1 - - นาคำ คำเขื่อนแก้ว 60 ขนาดเล็ก
97 1035430199 บ้านนาคำปักแฮด หมู่ที่ 2 บ้านนาคำ - นาคำ คำเขื่อนแก้ว 73 ขนาดเล็ก
98 1035430183 บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 บ้านสำโรง 0 โพนทัน คำเขื่อนแก้ว 22 ขนาดเล็ก
99 1035430181 บ้านโพนทัน หมู่ที่ 1 บ้านโพนทัน แจ้งสนิท โพนทัน คำเขื่อนแก้ว 101 ขนาดเล็ก
100 1035430164 ชุมชนย่อวิทยา หมู่ที่ 11 100 แจ้งสนิท ย่อ คำเขื่อนแก้ว 81 ขนาดเล็ก
101 1035430165 บ้านคำม่วง หมู่ที่ 5 - - ย่อ คำเขื่อนแก้ว 113 ขนาดเล็ก
102 1035430166 บ้านสว่างดอนดู่ หมู่ที่ 4 0 0 ย่อ คำเขื่อนแก้ว 46 ขนาดเล็ก
103 1035430167 บ้านโคกป่าจิกหนองปลา หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลา - ย่อ คำเขื่อนแก้ว 50 ขนาดเล็ก
104 1035430170 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) หมู่ที่ 2 หมู่ 2 แจ้งสนิท ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 874 ขนาดใหญ่
105 1035430171 คำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2 หมู่ 2 แจ้งสนิท ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 342 ขนาดกลาง
106 1035430173 วุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์ หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก - ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 41 ขนาดเล็ก
107 1035430174 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลาง - ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 50 ขนาดเล็ก
108 1035430175 บ้านโนนหนองแฝก หมู่ที่ 7 168 แจ้งสนิท ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 49 ขนาดเล็ก
109 1035430176 บ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 0 - ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 61 ขนาดเล็ก
110 1035430177 บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 9 - แจ้งสนิท- เหล่าฝ้าย ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 76 ขนาดเล็ก
111 1035430151 บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 บ้านดอนขะยอม - สงเปือย คำเขื่อนแก้ว 0 ขนาดเล็ก
112 1035430148 บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 - - สงเปือย คำเขื่อนแก้ว 119 ขนาดเล็ก
113 1035430149 บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งหวาย - สงเปือย คำเขื่อนแก้ว 80 ขนาดเล็ก
114 1035430150 บ้านกุดตากล้า หมู่ที่ 2 - - สงเปือย คำเขื่อนแก้ว 10 ขนาดเล็ก
115 1035430161 บ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 6 บ้านกุดเป่ง - เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว 30 ขนาดเล็ก
116 1035430159 บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง - เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว 49 ขนาดเล็ก
117 1035430160 บ้านเหล่าหุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าหุ่ง - เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว 23 ขนาดเล็ก
118 1035430252 บ้านคุ้ม หมู่ที่ 9 111 - คูเมือง มหาชนะชัย 155 ขนาดกลาง
119 1035430253 บ้านขาม หมู่ที่ 12 - - คูเมือง มหาชนะชัย 36 ขนาดเล็ก
120 1035430254 บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11 โรงเรียนบ้านคูเมือง - คูเมือง มหาชนะชัย 39 ขนาดเล็ก
121 1035430255 ชุมชนบ้านสำโรง หมู่ที่ 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง - คูเมือง มหาชนะชัย 153 ขนาดกลาง
122 1035430256 บ้านพลไว หมู่ที่ 3 บ้านพลไว มหาชนะชัย-ราษีไศล คูเมือง มหาชนะชัย 83 ขนาดเล็ก
123 1035430272 บ้านราชมุนี หมู่ที่ 7 - - โนนทราย มหาชนะชัย 50 ขนาดเล็ก
124 1035430273 บ้านเลียบ หมู่ที่ 6 - - โนนทราย มหาชนะชัย 80 ขนาดเล็ก
125 1035430274 บ้านยางกลาง หมู่ที่ 4 หมู่ที่4 บ้านยางกลาง ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - โนนทราย มหาชนะชัย 9 ขนาดเล็ก
126 1035430275 บ้านแดง หมู่ที่ 2 155 - โนนทราย มหาชนะชัย 46 ขนาดเล็ก
127 1035430230 บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร - บากเรือ มหาชนะชัย 20 ขนาดเล็ก
128 1035430231 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 8 บ้านดอนผึ้ง - บากเรือ มหาชนะชัย 56 ขนาดเล็ก
129 1035430232 บ้านปอแดงโคกสะอาด หมู่ที่ 2 72 - บากเรือ มหาชนะชัย 82 ขนาดเล็ก
130 1035430233 บ้านบากเรือดอนเรือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 - บากเรือ มหาชนะชัย 55 ขนาดเล็ก
131 1035430234 บ้านดงยาง หมู่ที่ 11 บ้านดงยาง - บากเรือ มหาชนะชัย 39 ขนาดเล็ก
132 1035430276 บ้านยางเครือ หมู่ที่ 4 บ้านยางเครือ - บึงแก มหาชนะชัย 61 ขนาดเล็ก
133 1035430277 บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 5 บ้านดงจงอาง - บึงแก มหาชนะชัย 170 ขนาดกลาง
134 1035430278 บ้านยางน้อย หมู่ที่ 3 บ้านยางน้อย 0 บึงแก มหาชนะชัย 40 ขนาดเล็ก
135 1035430279 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา หมู่ที่ 7 19 - บึงแก มหาชนะชัย 74 ขนาดเล็ก
136 1035430257 บ้านผือฮี หมู่ที่ 1 - - ผือฮี มหาชนะชัย 146 ขนาดกลาง
137 1035430258 บ้านหัวดอน หมู่ที่ 4 - - ผือฮี มหาชนะชัย 30 ขนาดเล็ก
138 1035430260 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) หมู่ที่ 5 0 - ผือฮี มหาชนะชัย 50 ขนาดเล็ก
139 1035430261 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) หมู่ที่ 2 - - ผือฮี มหาชนะชัย 62 ขนาดเล็ก
140 1035430262 บ้านแดงประชาสรรค์ หมู่ที่ 7 - - พระเสาร์ มหาชนะชัย 40 ขนาดเล็ก
141 1035430263 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) หมู่ที่ 8 บ้านพระเสาร์ - พระเสาร์ มหาชนะชัย 147 ขนาดกลาง
142 1035430264 บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 - - พระเสาร์ มหาชนะชัย 44 ขนาดเล็ก
143 1035430265 บ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 - - พระเสาร์ มหาชนะชัย 57 ขนาดเล็ก
144 1035430266 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านขาทราย - พระเสาร์ มหาชนะชัย 26 ขนาดเล็ก
145 1035430235 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม หมู่ที่ 3 212 ธรรมรงค์ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย 506 ขนาดกลาง
146 1035430236 มหาชนะชัย หมู่ที่ 8 271 เรืองแสนกรรฐ์ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย 153 ขนาดกลาง
147 1035430237 บ้านเหมือดป่าตอง หมู่ที่ 5 บ้านเหมือด - ฟ้าหยาด มหาชนะชัย 92 ขนาดเล็ก
148 1035430238 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ - ฟ้าหยาด มหาชนะชัย 69 ขนาดเล็ก
149 1035430239 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) หมู่ที่ 1 96 - ม่วง มหาชนะชัย 193 ขนาดกลาง
150 1035430240 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าสมอ - ม่วง มหาชนะชัย 77 ขนาดเล็ก
151 1035430241 บ้านบัวขาว หมู่ที่ 9 บ้านบัวขาว หมู่ที่ 9 - ม่วง มหาชนะชัย 45 ขนาดเล็ก
152 1035430242 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ หมู่ที่ 11 บ้านไชยประสิทธิ์ - ม่วง มหาชนะชัย 22 ขนาดเล็ก
153 1035430243 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าใหญ่ - ม่วง มหาชนะชัย 50 ขนาดเล็ก
154 1035430244 บ้านเหมือดขาว หมู่ที่ 7 7 0 ม่วง มหาชนะชัย 64 ขนาดเล็ก
155 1035430267 บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 6 - - สงยาง มหาชนะชัย 117 ขนาดเล็ก
156 1035430268 บ้านสงยาง หมู่ที่ 1 หมู่ 1 พลไว - ค้อวัง สงยาง มหาชนะชัย 139 ขนาดกลาง
157 1035430269 บ้านบ่อบึงโพนจาน หมู่ที่ 7 บ้านโพนจาน ต.สงยาง - สงยาง มหาชนะชัย 144 ขนาดกลาง
158 1035430270 บ้านดงขวาง หมู่ที่ 5 - - สงยาง มหาชนะชัย 0 ขนาดเล็ก
159 1035430271 บ้านซำ หมู่ที่ 3 - - สงยาง มหาชนะชัย 38 ขนาดเล็ก
160 1035430245 ชุมชนบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1 100 - หัวเมือง มหาชนะชัย 116 ขนาดเล็ก
161 1035430246 บ้านนาดีนาอุดม หมู่ที่ 7 บ้านนาดี - หัวเมือง มหาชนะชัย 52 ขนาดเล็ก
162 1035430247 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 - - หัวเมือง มหาชนะชัย 92 ขนาดเล็ก
163 1035430248 บ้านหนองตุ หมู่ที่ 12 บ้านหนองตุ - หัวเมือง มหาชนะชัย 62 ขนาดเล็ก
164 1035430249 บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ 13 บ้านคูสองชั้น - หัวเมือง มหาชนะชัย 22 ขนาดเล็ก
165 1035430250 บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ 5 บ้านกุดพันเขียว - หัวเมือง มหาชนะชัย 54 ขนาดเล็ก
166 1035430135 บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) หมู่ที่ 4 หมู่ 4 บ้านติ้ว - กุดน้ำใส ค้อวัง 124 ขนาดกลาง
167 1035430136 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย หมู่ที่ 6 - - กุดน้ำใส ค้อวัง 160 ขนาดกลาง
168 1035430138 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) หมู่ที่ 13 158 - กุดน้ำใส ค้อวัง 102 ขนาดเล็ก
169 1035430139 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) หมู่ที่ 10 0 - กุดน้ำใส ค้อวัง 75 ขนาดเล็ก
170 1035430140 บ้านแจนแลน หมู่ที่ 3 หมู่ 3 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร - กุดน้ำใส ค้อวัง 39 ขนาดเล็ก
171 1035430141 สหประชาสรรค์ หมู่ที่ 11 บ้านแจนแลน - กุดน้ำใส ค้อวัง 24 ขนาดเล็ก
172 1035430134 บ้านผิผ่วน หมู่ที่ 5 77 - ค้อวัง ค้อวัง 8 ขนาดเล็ก
173 1035430131 อนุบาลค้อวัง หมู่ที่ 7 3 พลไว-ค้อวัง ค้อวัง ค้อวัง 402 ขนาดกลาง
174 1035430133 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าน้อย - ค้อวัง ค้อวัง 130 ขนาดกลาง
175 1035430129 บ้านดงมะหรี่ หมู่ที่ 10 - - ค้อวัง ค้อวัง 84 ขนาดเล็ก
176 1035430130 บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 - - ค้อวัง ค้อวัง 21 ขนาดเล็ก
177 1035430142 บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 9 1 - น้ำอ้อม ค้อวัง 127 ขนาดกลาง
178 1035430143 บ้านโพนแบง หมู่ที่ 3 บ้านโพนแบง - น้ำอ้อม ค้อวัง 33 ขนาดเล็ก
179 1035430132 วัดบ้านเปาะ หมู่ที่ 9 91 - ค้อวัง ค้อวัง 32 ขนาดเล็ก
180 1035430144 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ หมู่ที่ 12 บ้านหนองซำ หมุ่ 12 - น้ำอ้อม ค้อวัง 40 ขนาดเล็ก
181 1035430145 บ้านศิริพัฒนา หมู่ที่ 4 - - น้ำอ้อม ค้อวัง 145 ขนาดกลาง
182 1035430146 บ้านดวนบากน้อย หมู่ที่ 7 บ้านดวน - น้ำอ้อม ค้อวัง 62 ขนาดเล็ก
183 1035430147 บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านจานทุ่ง - น้ำอ้อม ค้อวัง 41 ขนาดเล็ก
184 1035430127 บ้านแข่โพนเมือง หมู่ที่ 5 123 พลไว-ยางชุมน้อย ฟ้าห่วน ค้อวัง 224 ขนาดกลาง
185 1035430128 บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1 บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่1 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ค้อวัง-ยางชุมน้อย ฟ้าห่วน ค้อวัง 237 ขนาดกลาง

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566