Dashboard

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ที่ตั้ง : ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทรศัพท์ : 045-711419

Website : https://www.yst1.go.th E-mail: [email protected]
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
จำนวนโรงเรียน
185 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน
17,572 คน
บุคลากรในสถานศึกษา
1,313 คน
บุคลากรในสำนักงาน
81 คน
แผนที่เขตพื้นที่บริการ 4 อำเภอ